Analitik Hiyerarşi Süreci (AHP)
Hasan Baltalar
15 Temmuz 2008 Salı
459682 Görüntülenme
122 Yorum

Hepimiz hayatımızda bazı kararlar veririz. Bu kararlarda ne kadar başarılı olduğumuz, sonuçlar ile birlikte ortaya çıkar. İnsanlar kararlarını iki tür analizle verirler. Birincisi, sezgilerle yapılan otomatik analizdir. Çok hızlı gelişir ve genellikle objektif değildir. Karar vermenin ikinci yolu ise mantıksal analizdir ve muhakkak analitik bir yöntem gerektirir.

Bu yazımda size, sadece kâğıt-kalem (ve gerek duyarsanız bir hesap makinesi) kullanarak, Analitik Hiyerarşi Süreci’ni nasıl uygulayabileceğinizi anlatmaya çalışacağım. Amacım, kararlarınıza analitik bir yöntemle ulaşmanıza ve böylece daha doğru kararlar almanıza yardımcı olmaktır.

I. Giriş

A. Sezgisel Kararlardaki Sorunlar

Sezgisel analizle verilen kararlar genellikle objektif değildir. Çünkü bu kararlar bazı eğilimleri beraberinde taşır:

 • Topluluğa uyma eğilimi (Topluluğa aykırı düşmemeye çalışırız)
 • Statüko eğilimi (Mevcut durumu korumaya çalışırız)
 • Özgüven eğilimi (Kendimize duyduğumuz güven bizi yönlendirir)
 • Hüsn-ü kuruntu eğilimi (Önyargılarımız genellikle devrede olur)
 • Girdi eğilimi (Olaya etki eden şartları hesaba katmaya çalışırız)
 • Kanıt onaylama eğilimi (Ortadaki bulunan kanıtları görmezden gelemeyiz)

Sezgisel analizde çoğu zaman, bu eğilimlerin katkısı ile tüm alternatifleri hassas olarak incelemekten mahrum kalırız.

B. Analitik Hiyerarşi Süreci nedir?

Analitik Hiyerarşi Süreci, Russell ve Taylor tarafından yazılan Operations Management kitabındaki tanıma göre, karar alternatiflerinin çoklu kriterlere göre sıralanmasına ve seçim yapılmasına yarayan nicel bir yöntemdir.

Diğer bir deyimle Analitik Hiyerarşi Süreci; her bir karar alternatifini, karar vericinin kriterlerini yakalama derecesine göre sıralamak için rakamsal değerler geliştirme sürecidir.

Analitik Hiyerarşi Süreci; karar vericinin tüm kriterlerini yakalayan en iyi alternatifi seçmekle, “Hangisini seçeceğiz?” veya “En iyisi hangisidir?” sorularına cevap bulur. Aşağıdaki şema, bu analizin hiyerarşik yönünü anlatmaktadır.

b043i001.pngAnalitik Süreç Hiyerarşisi

Güncelleme (26 Şubat 2018): Analitik Hiyerarşi Süreci’nin hangi durumlarda tercih edilmesinin daha doğru olacağını anlattığım yeni yazımı buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.

C. Analitik Hiyerarşi Süreci neyi kullanır?

 • Basit Matematik: Analitik Hiyerarşi Süreci, hepimizin bildiği temel matematiği kullanır. Bunlar dört işlem yani, toplama, çıkarma, çarpma ve bölmedir.
 • Kriter: Karar verici için önemli görünen (fiyat, kalite, mesafe, … gibi) herhangi bir şeydir.
 • Standart Tercih Tablosu: Her kriterin karar verici için ne kadar önem taşıdığını belirtmeye yarayan değerler içerir.

D. Standart Tercih Tablosu

Standart Tercih Tablosu tek sayılardan oluşan, aradaki çift sayıların da uzlaşma değerleri olarak kullanıldığı bir ölçek tablosudur.

Standart Tercih Tablosu
Önem DeğerleriDeğer Tanımları
1Eşit Önemde
3Biraz Daha Önemli (Az Üstünlük)
5Oldukça Önemli (Fazla Üstünlük)
7Çok Önemli (Çok Üstünlük)
9Son Derece Önemli (Kesin Üstünlük)
2, 4, 6 ve 8Ara Değerler (Uzlaşma Değerleri)

Standart Tercih Tablosu, iki alternatifin karşılaştırılması için makul bir zemin oluşturması amacıyla, Analitik Hiyerarşi Süreci’nde uzmanlaşmış araştırmacılar tarafından tanımlanmıştır.

II. Analitik Hiyerarşi Süreci nasıl çalıştırılır?

Analitik Hiyerarşi Süreci’nin nasıl çalıştırılacağına örnekler üzerinden bakalım:

1. Basit Örnek

Diyelim ki A ve B ürünü için iki kriterimiz var: Maliyet ve Kalite.

A’nın maliyeti 60 TL ve kalitesi ortalamanın üzerinde. B’nin maliyeti 15 TL ve kalitesi ortalama düzeyde. Hangisini tercih ederiz?

Maliyette B’nin A’ya çok üstünlükle, kalitede ise A’nın B’ye az üstünlükle tercih edileceği iki matris yapalım.

Maliyet
AB
A11/7
B71
Kalite
AB
A13
B1/31

Buradaki matrislerde, B’nin fiyatı A’nın fiyatına çok üstünlükle tercih edilmiş. B’nin A’ya üstünlüğü 7, bunun karşılığı ise 1/7. A’nın kalitesi de B’nin kalitesine az üstünlükle tercih edilmiş. A’nın B’ye üstünlüğü 3, bunun karşılığı ise 1/3.

Matrislere ilk bakışta, maliyet kriterini çok önemsediğimiz açıkça belli oluyor.

2. Karmaşık Örnek

Baltalar Mobilya firmasının, büyüyen üretim hacmi için yeni bir fabrika yeri seçmesi gerekiyor. Firma, yeni yerin seçiminde karar vermek için Analitik Hiyerarşi Süreci’ni kullanmak istiyor.

Baltalar Mobilya’nın kararına etki edecek 4 kriteri var: Emlâk fiyatı, tedarikçilere uzaklığı, o yerdeki işgücünün kalitesi ve işçilik maliyeti.

Firmanın karar vermesi gereken 3 yer alternatifi var: A, B ve C.

Emlâk Fiyatı
ABC
A131
B1/311/5
C151
Tedarikçi Yakınlığı
ABC
A161/3
B1/611/9
C391
İşgücü Rezervi
ABC
A11/31
B315
C11/51
İşgücü Maliyeti
ABC
A11/31/2
B313
C21/31

Bunlardan örnek olarak fiyat matrisini okuyalım: Emlâk fiyatı açısından A ve C yerleşimleri eşit önem verilerek tercih edilmiş, ancak B’ye göre daha üstün tutulmuş.

A. Hesaplamalar

Şimdi analitik hiyerarşi sürecinin nasıl hesaplandığına bakalım ve ikinci örneğimizde tercih matrisleri çıkarılan kriterlerden emlak fiyatı ile başlayalım.

1.Basamak

Önce her sütundaki değerleri alt alta toplayarak, sütun toplamlarını elde ediyoruz:

Emlâk Fiyatı
ABC
A131
+++
B1/311/5
+++
C151
===
7/3911/5

2.Basamak

Sonra bu değerleri aynı sütunun toplamına bölüyoruz. Yeni çıkan matriste, her sütunun toplamı 1’e eşit olacaktır.

Emlâk Fiyatı
ABC
A1÷7/3=3/73÷9=3/91÷11/5=5/11
+++
B1/3÷7/3=1/71÷9=1/9 1/5÷11/5=1/11
+++
C1÷7/3=3/75÷9=5/91÷11/5=5/11
===
111

3.Basamak

Sonra matematikteki basitliği ve tekdüzeliği korumak amacıyla, kesirleri ondalıklara dönüştürüyor ve her satırın toplamını üçe bölerek ortalamasını buluyoruz.

Emlâk Fiyatı
ABCSatır Ortalaması
A3/7~0,43+3/9~0,33+5/11~0,45=1,2165÷3=0,4055
+
B1/7~0,14+1/9~0,11+1/11~0,09=0,3449÷3=0,1150
+
C3/7~0,43+5/9~0,56+5/11~0,45=1,4387÷3=0,4796
=
1,0000

4.Basamak

Diğer 3 kriter için de ilk üç basamağı tekrar ederek satır ortalamalarını buluyor ve aşağıdaki matrise ulaşıyoruz.

YerleşimEmlâk
Fiyatı
Tedarikçi
Yakınlığı
İşgücü
Rezervi
İşgücü
Maliyeti
A0,40550,28190,18670,1593
B0,11500,05980,65550,5889
C0,47960,65830,15780,2519

5.Basamak

Şu ana kadar, seçilecek yer alternatiflerini elimizdeki kriterlere göre karşılaştırarak bir matrise ulaştık. Aynı yöntemi kullanarak, kriterlerin kendi aralarındaki önem sırasını da belirlememiz gerekiyor. Bunda da birinci basamakta olduğu gibi, standart tercih tablosundaki değerleri kullanarak ilk matrisimizi oluşturuyoruz.

Kriterler
Emlâk
Fiyatı
Tedarikçi
Yakınlığı
İşgücü
Rezervi
İşgücü
Maliyeti
Emlâk Fiyatı11/534
Tedarikçi Yakınlığı5197
İşgücü Rezervi1/31/911
İşgücü Maliyeti1/41/711

6.Basamak

Fabrika yeri seçiminde takip ettiğimiz ilk 4 basamağı, bu yeni matris için de tekrar ederek gördüğünüz tabloya ulaşıyoruz. Satır ortalamasına dikkat edelim.

Kriterler
Emlâk
Fiyatı
Tedarikçi
Yakınlığı
İşgücü
Rezervi
İşgücü
Maliyeti
Satır Ort.
Emlâk Fiyatı0,15190,13760,21430,30770,2029
Tedarikçi Yakınlığı0,75950,68780,64290,53850,6571
İşgücü Rezervi0,05060,07640,07140,07690,0689
İşgücü Maliyeti0,03800,09830,07140,07690,0711
=
1

Satır ortalamasını ayrı bir tablo olarak çıkardığımızda görüyoruz ki, fabrika yeri seçiminde bizim için tedarikçiye olan yakınlık net bir şekilde birinci sırada önemlidir. Onu emlâk fiyatı, işgücü maliyeti ve işgücü rezervi takip etmektedir.

KriterlerAğırlık
Emlâk Fiyatı0,2029
Tedarikçi Yakınlığı0,6571
İşgücü Rezervi0,0689
İşgücü Maliyeti0,0711

7.Basamak

En son basamağa geldik. Elimizde dördüncü ve altıncı basamakta ulaştığımız 2 adet matris var. Bir tanesi yer alternatiflerinin elimizdeki kriterler bazında aldığı önem puanını, diğeri ise kriterlerimizin kendi aralarındaki önem puanlarını, yani ağırlıklarını içeriyor.

YerleşimEmlâk
Fiyatı
Tedarikçi
Yakınlığı
İşgücü
Rezervi
İşgücü
Maliyeti
A0,40550,28190,18670,1593
B0,11500,05980,65550,5889
C0,47960,65830,15780,2519
X
KriterlerAğırlık
Emlâk Fiyatı0,2029
Tedarikçi Yakınlığı0,6571
İşgücü Rezervi0,0689
İşgücü Maliyeti0,0711

Yapacağımız son hesaplama yer alternatifleri matrisindeki her alternatifin, her kriter bazındaki değerini o kriterin ağırlık puanıyla çarparak bulunduğu satırı toplamak olacaktır.

A0,4055x0,2029+0,2819x0,6571+0,1867x0,0689+0,1593x0,0711=0,2917
B0,1150x0,2029+0,0598x0,6571+0,6555x0,0689+0,5889x0,0711=0,1497
C0,4796x0,2029+0,6583x0,6571+0,1578x0,0689+0,2519x0,0711=0,5586

Sonuç

YerleşimPuan
A0,2917% 29,17
B0,1497% 14,97
C0,5586% 55,86
Toplam1,000% 100,00

Hesaplamalarımızın sonunda, elimizdeki yer alternatiflerinin kendi arasında ağırlık kazandığını görüyoruz. Analitik Hiyerarşi Süreci ile sıralama baz alındığında, firmamızın yeni fabrika yeri olarak “C” alternatifini seçmesi gerekecektir.

III. Uygulamada Analitik Hiyerarşi Süreci

Analitik Hiyerarşi Süreci’nin gerçek hayatta birçok uygulama alanı mevcuttur. İş hayatında da bunun imkânı, fazlasıyla vardır. Bu yöntem,

 • ERP yazılımı seçimi
 • Proje ve portföy seçimi
 • Satıcı ve kaynak seçimi
 • Planlama ve bütçeleme
 • Pazar araştırma
 • Performans ve risk değerlendirme
 • Eğitim

ve daha birçok konuda analitik ve doğru karar vermemize yardımcı olacaktır.

IV. Analitik Hiyerarşi Süreci’nin Kullanılamayacağı Yerler

Karar verecek olan kişi seçim kriterlerini belirleyebildiği ve tercih sıralamalarını yapabildiği sürece, Analitik Hiyerarşi Süreci’nin kullanılamayacağı bir durum yoktur.

Kaynaklar
 • Russell & Taylor. “Operations Management” (2003) Prentice Hall
 • Smith & Bush & Schmoldt. “The Selection of Bridge Materials Utilizing the Analytical Hierarchy Process” (2003)
 • Saaty, Thomas L. “The Analytic Hierarchy Process” (1980) McGraw-Hill
 • Saaty, Thomas L. “Fundamentals of Decision Making and Priority Theory with the Analytic Hierarchy Process” (1994) RWS Publications
Dipnot: Bu makalem, Ahşap Teknik dergisinin Eskişehir’de düzenlediği Mobilya Sanayisinde İnovasyon Uygulamaları Semineri’nde bildiri olarak sunulmuştur.

Lütfen sitenin kullanım politikasına uyun ve kaynak göstermeksizin alıntı yapmayın.
 

Yorumlar

Gösterilen Yorumlar: 1 - 10 (Toplam: 122) | Sonraki | Son
Hasan Baltalar
Üye
Comment
YSBR lakaplı okuruma
Yorum 122 (04 Temmuz 2019 13:21)
Doğru bir yoldan ilerlemişsiniz. Hesaplama hatanız yoksa sonuçlara güvenebilirsiniz.

“AHP’nin hiyerarşik modeli en az üç basamaktan oluşmalıdır” şeklinde bir kural da yoktur.

Başarılar
ysbr
Konuk
Comment
AHP bu çalışmaya uygun mudur?
Yorum 121 (04 Temmuz 2019 01:04)
Merhaba Hasan Bey,

10 firmanın bir ürünü alım ile ilgili dikkat ettikleri 7 kriteri, AHP standart tercih tablosuna göre değerlendirmelerini istediğimiz bir anket uyguladık. Ancak “AHP’nin hiyerarşik modeli en az üç basamaktan oluşmalıdır” diye açıklamalarla karşılaşıyorum ve bizim bu çalışmamız alternatif ürün olmadığı için iki basamaktan oluşuyor.

Dolayısı ile firmalar tek bir ürün için 7 kriteri değerlendirdiler.

Problem: Bu ürünü almak için en çok önem verilen kriteri belirleme
Kriterler: 7 adet
Alternatif ürün yok

Kriterlerin birbirlerine göre puanlanmasından oluşan matrislerin geometrik ortalaması ile bir matris oluşturup, bu matrisin normalleştirme işlemini yaparak çıkan değerler üzerinden yorumladığımızda AHP uygulamış olur muyuz, yoksa değerlendirmemiz anlamsız mı olur?
Uğur
Konuk
Comment
5. Basamak
Yorum 120 (20 Mayıs 2019 16:10)
Hocam, 5. basamağı anlamadım. Nasıl oldu?
Hasan Baltalar
Üye
Comment
Erdal’a
Yorum 119 (16 Nisan 2019 22:09)
Kriterler olmadan, AHP tekniğinin çalıştırılması imkânsızdır.

Başarılar
Erdal
Konuk
Comment
AHP’nin, maliyet anahtarlarından LIFO ve FIFO’da kullanımı
Yorum 118 (16 Nisan 2019 21:47)
İyi günler hocam,

Tezim için bir sorum olucaktı: Maliyet muhasebesi dersi alıyorım. LIFO ve FIFO dağıtım anahtarları var. Fakat bu anahtarların kriterleri yok hangisini seçeğimize dair. Fakat AHP’de ise kriterler doğrultusunda hareket ediyoruz. Kriter olmayan bir probleme AHP uygulanır mı?
Hasan Baltalar
Üye
Comment
Anonim konuğuma
Yorum 117 (26 Ocak 2019 14:18)
Araştırmanız için AHP yöntemi uygundur. Ancak Likert ölçümlemeden AHP’ye dönüştürme yapmamalısınız. Bahsettiğim küsürat konusu bu dönüştürme için gerçerlidir.

Kendi kurallarına göre, ya Likert ölçeğini ya da AHP yöntemini kullanmalısınız.

AHP kullanırsanız, kriter belirlemeden alternatifleri birbiri ile karşılaştırmalarını isteyebilirsiniz. Bu durumda da tek (ve genel) kriterli bir değerleme yapılmış olur.

Başarılar
Anonim
Konuk
Comment
Analitik Hiyerarşi Süreci ve Kullanımı
Yorum 116 (25 Ocak 2019 16:12)
Hasan hocam merhaba,

İç Mimarlık bölümünde yüksek lisans yapıyorum. Mimarların malzeme seçim öncelikleri üzerine bir araştırma konum var ve AHP yöntemini kullanıp kullanamayacağımı merak ediyorum.

Onlardan literatürde önemli bulunmuş bazı değişkenleri 1-5 arası değerlendirmelerini isticem. Likert Scale gibi. Fakat bu tarz bir ölçümün sonrasında küsüratlardan dolayı verilerin hassasiyetini bozacağını söylemişsiniz.

Acaba Likert kullanmadan bu yöntemi uygulamanın doğru yolu nedir? Nasıl kriterlerimi belirlicem?
Hasan Baltalar
Üye
Comment
Seda’ya
Yorum 115 (07 Kasım 2018 17:18)
Elbette yapabilirsin. Bu mümkün.
Seda
Konuk
Comment
ahp
Yorum 114 (07 Kasım 2018 16:32)
AHP yöntemini Excel’de formülasyon yapabilir miyim?
Hasan Baltalar
Üye
Comment
Çetin Ömer’e
Yorum 113 (06 Ekim 2018 12:52)
AHP, ikili mukayese (pairwise) ile yapılan karar destek araçlarından en kolayıdır. Diğerlerinin de duruma göre yeri var elbette ama bu yöntemin basitliği, sanırım tercihini arttırıyor.
Gösterilen Yorumlar: 1 - 10 (Toplam: 122) | Sonraki | Son

Yorumunuzla katkıda bulunun

 • Bilgi girilmesi zorunlu alanlar * ile işaretlenmiştir.
 • E-Posta adresiniz yayınlanmayacak ve aramızda kalacaktır.
 • Yorumunuz içinde, lütfen bağlantı (link) kullanmayınız.